5 Cov lus qhia rau raccoon cuab

- Aug 01, 2019-

HOW TO TRAP RACOON WITH A LIVE ANIMAL TRAP

1. Tshawb xyuas nrog tsoomfwv hauv nroog saib seb puas muaj cov cai hauv koj thaj tsam hais txog kev cuab thiab tsiv chaw.

2. Koj tuaj yeem yuav tus tsiaj cov tshuaj pleev kom lub cev thiab tsuag tshuaj nyob ib ncig ntawm koj lub vaj tse kom ntxiv rau kev thaiv cov noog ya rov qab los.

3. Cov kws lij choj tuaj yeem yuav nrawm rau lub caij ntuj no.

4. Cov neeg quab yuam feem ntau tuaj thaum hmo ntuj. Tsis txhob mus ze rau cov mev. Nco ntsoov tias cov mos txwv tuaj yeem cog lus tau kab mob.

5. Ua zoo saib xyuas kom cuab ntxiab ntawm tej thaj chaw uas muaj cov dev thiab miv nyob hauv tsev kom tsis txhob txhob txwm ua dev thiab miv.